65. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
logo-centrum-sportu-i-rekreacji-politechniki-krakowksiej
Regulamin zajęć wychowania fizycznego
REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 
INFORMACJE OGÓLNE
  1. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej (zwanej dalej CSiR PK) jest jednostką międzywydziałową uczelni, która organizuje i prowadzi zajęcia dla studentów oraz pracowników wszystkich Wydziałów Politechniki Krakowskiej w zakresie:
   1) wychowania fizycznego
   2) sekcji sportowych
   3) rekreacji
   4) rehabilitacji
  2. CSiR PK ściśle współpracuje z Klubem Uczelnianym AZS, któremu zapewnia kadrę szkoleniową, obiekty i sprzęt oraz organizuje i prowadzi obozy letnie, zimowe połączone ze szkoleniem specjalistycznym.
  3. Siedziba CSiR PK oraz Klubu Uczelnianego AZS PK znajduje się w hali sportowej przy ul. Kamiennej 17.


RODZAJE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  1. Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów dzielą się na:

   1) zajęcia obowiązkowe - przewidziane w programie kształcenia, wymagane jest uzyskanie zaliczenia przez studentów,
   2) zajęcia nieobowiązkowe - zajęcia dodatkowe, fakultatywne
  2. Zajęcia obowiązkowe odbywają się w ilości godzin zgodnej z obowiązującym programem studiów na danym kierunku studiów i wydziale, według harmonogramu uzgodnionego między wydziałem i CSiR PK. Forma odbywanych zajęć obowiązkowych:

   1) wychowanie fizyczne - grupy podzielone wg rozkładu zajęć
   2) specjalistyczne grupy sportowe (konieczność opłacenia składki członkowskiej KU AZS PK)
   3) rekreacja, rehabilitacja - na podstawie skierowania od lekarza
   4) wychowanie zdrowotne - na postawie semestralnego lub trwałego zwolnienia z wf wystawionego przez komisję lekarską Akademickiej Służby Zdrowia.
  3. Zajęcia obowiązkowe mają charakter:

   1) zajęć fakultatywnych, organizowanych przez CSiR PK dla grup studenckich na zlecenie wydziału w miarę posiadanych możliwości bazowych i kadrowych (są one częściowo odpłatne).
   2) zajęć rekreacyjnych, organizowanych przez CSiR PK wraz z KU AZS PK dla osób zainteresowanych daną dyscypliną sportu (konieczność opłacenia składki członkowskiej KU AZS PK).
   3) zajęć rehabilitacyjnych - obowiązuje skierowanie od lekarza.


ZWOLNIENIA I USPRAWIEDLIWIENIA
  1. Z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (w formie wychowania fizycznego, rekreacja, rehabilitacja) zwolnieni są studenci, którzy przedstawią długoterminowe zwolnienia lekarskie wystawione przez Komisje Lekarską Akademickiej Służby Zdrowia. Skierowanie na komisje wystawia lekarz prowadzący. Osoby posiadające w/w zwolnienie zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach wychowania zdrowotnego.
  2. Wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia należy przedstawić prowadzącemu zajęcia w okresie miesiąca od daty ich wystawienia. Do wpisywania zaliczeń upoważnieni są jedynie wyznaczeni pracownicy dydaktyczni CSiR.


PODSTAWA UZYSKANIA ZALICZENIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  1. Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z zajęć wychowania fizycznego jest spełninie następujących warunków.

   1) aktywne uczestnictwo w jednej z obowiązkowych form wychowania fizycznego, o których mowa w paragrafie 2 ust.2 zgodnie z warunkami zapisanymi w programie kształcenia,
   2) aktywne uczestnictwo w ponad połowie zajęc obowiązkowych (proporcjonalnie do ilości zajęć w danej formie)
   3) nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, które powinno być okazane prowadzącemu w terminie do 1 miesiąca od daty wystawienia z zastrzeżeniem ust.2
   4) w przypadku zwolnień lekarskich długoterminowych wydanych zgodnie z paragrafem 3 ust.2, odbycia zajęć w formie wychowania zdrowotnego, rehabilitacji lub rekreacji wymaga zgody Dyrekcji CSiR (wzór dokumentu na stronie www.csir.pk.edu.pl)
  2. Studentowi przysługuje jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
  3. Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z harmonogramem, spóźnieni studenci nie zostaną dopuszczeni do zajęć co wynika z przepisów BHP
  4. Zaliczenia nie otrzymują studenci, którzy:

   1) uczestniczyli w mniej niż połowie zajęc w semestrze, mimo że pozostałe nieobecności są usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim (istnieje wtedy możliwość otrzymania zwolnienia z całego semestru z Komisji Lekarskiej Akademickiej Służby Zdrowia w oparciu o dokumentację medyczną i realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne na wychowaniu zdrowotnym)
   2) mają nieusprawiedliwioną nieobecność, a w przypadku studentów I stopnia studiów stacjonarnych mają więcej niż jedną nieobecność nieusprawiedliwioną


POWTARZANIE ZAJĘĆ, PRZENOSZENIE ZAJĘĆ I UZNAWANIE ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  1. Brak zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego oznacza konieczność ich powtórzenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów wyższych.
  2. Przeniesienie oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

   1) przepisywana ocena musi być pozytywna (co najmniej dostateczny, 3.0 E)
   2) przepisanie oceny musi być wcześniej uzgodnione z prowadzącym zajęcia na początku semestru w którym ma nastąpić przepisanie
  3) Jeśli przeniesienie oceny ma nastąpić na podstawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego innej uczelni niż Politechnika Krakowska, a wpis w indeksie nie podaje wysokości noty (tylko adnotacje "zaliczone"), wówczas przeniesiona ocena to: dobry, 4.0 C. Przepisanie pozytywnej oceny może nie zostać dokonane jeśli program zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne uległ zmianie (brak zgodności treści programowych).


UWAGI KOŃCOWE
  1. Na zajęciach wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie sportowe dostosowane do danej formy zajęć, określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Obowiązujące kolory koszulek poszczególnych wydziałów:

   1) WA kolor biały
   2) WIEiK kolor żółty
   3) WM kolor czarny
   4) WIiTCH kolor zielony
   5) WFMiI kolor szary
   6) WIŚ kolor granatowy
   7) WIL kolor czerwony
  2. Ewentualne niejasności, wątpliwości lub uwagi związane z prowadzonymi zajęciami i zaliczeniami należy zgłaszać do Dyrekcji CSiR.
 
Copyright © 2012 Centrum Sportu i Rekreacji | by Dariusz Pyko