Regulamin WF

REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

1. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej (zwanej dalej CSiR PK) jest jednostką międzywydziałową uczelni, która organizuje i prowadzi zajęcia dla studentów oraz pracowników wszystkich Wydziałów Politechniki Krakowskiej w zakresie:

– wychowania fizycznego
– specjalistycznych grup sportowych
– rekreacji
– rehabilitacji
– wychowania zdrowotnego
– wyjazdów zaliczeniowych narciarsko-snowboardowych i żeglarskich

2. CSiR PK ściśle współpracuje z Klubem Uczelnianym AZS, któremu zapewnia kadrę szkoleniową, obiekty i sprzęt oraz organizuje i prowadzi obozy letnie, zimowe połączone ze szkoleniem specjalistycznym.

3. Siedziba CSiR PK oraz Klubu Uczelnianego AZS PK znajduje się w hali sportowej przy ul. Kamiennej 17.

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów dzielą się na:
a. ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE – wymagane uzyskanie zaliczenia
b. ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE – rekreacja, fakultety

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE odbywają się w ilości godzin zgodnej z obowiązującym regulaminem studiów
na danym Wydziale i według harmonogramu uzgodnionego między Wydziałem i CSiR PK.

Forma odbywanych zajęć:
· wychowanie fizyczne – grupy dziekańskie
· specjalistyczne grupy sportowe (konieczność opłacenia składki członkowskiej KU AZS PK)
· rekreacja, rehabilitacja – na podstawie skierowania od lekarza
· wychowanie zdrowotne – na postawie semestralnego lub trwałego zwolnienia z wf wystawionego przez komisję lekarską. W związku z czasem pandemicznym w semestrze zimowym 2020/2021 zawiesza się czasowo konieczność posiadania skierowania od komisji lekarskiej na zajęcia wychowania zdrowotnego.  Podobnie jak na zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne obowiązuje skierowania od lekarza rodzinnego(pierwszego kontaktu).

Akademickiej Służby Zdrowia.

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE
· fakultatywne: organizuje CSiR PK dla grup studenckich na zlecenie Wydziału w miarę posiadanych możliwości bazowych i kadrowych (są one częściowo odpłatne).
· rekreacyjne: organizuje CSiR PK wraz z KU AZS PK dla osób zainteresowanych daną dyscypliną sportu( konieczność opłacenia składki członkowskiej KU AZS PK).
· rehabilitacyjne obowiązuje skierowanie od lekarza.

ZWOLNIENIA I USPRAWIEDLIWIENIA.

1. Z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (w formie wf, rekreacja, rehabilitacja) zwolnieni są studenci, którzy przedstawią długoterminowe zwolnienia lekarskie wystawione przez Komisje Lekarską Akademickiej Służby Zdrowia. Skierowanie na komisje wystawia lekarz prowadzący. Osoby posiadające w/w zwolnienie zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach wychowania zdrowotnego. W związku z czasem pandemicznym w semestrze zimowym 2020/2021 zawiesza się czasowo konieczność posiadania skierowania od komisji lekarskiej na zajęcia wychowania zdrowotnego.  Podobnie jak na zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne obowiązuje skierowania od lekarza rodzinnego(pierwszego kontaktu).
2. Wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia należy przedstawić prowadzącemu zajęcia w okresie miesiąca od daty ich wystawienia. Do wpisywania zaliczeń upoważnieni są jedynie wyznaczeni pracownicy dydaktyczni CSiR.

PODSTAWA UZYSKANIA ZALICZENIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. Aktywne uczestnictwo w jednej z obowiązkowych form wychowania fizycznego zgodnie z warunkami zapisanymi w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych.
2. Warunki dodatkowe:
· 50% + jedne zajęcia aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach wf (proporcjonalnie do ilości zajęć w danej formie)
· nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, które powinno być okazane prowadzącemu w terminie do 1 miesiąca od daty wystawienia (po tym terminie zwolnienie traci ważność)
· studentowi przysługuje jedna nieusprawiedliwiona nieobecność (tzw. losówka)
· w przypadku zwolnień lekarskich długoterminowych, zwolnienie z WF nastąpi tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez Komisję Lekarską Akademickiej

Służby Zdrowia i zobowiązuje do odbycia zajęć z WF w formie: wychowania zdrowotnego, rehabilitacji lub rekreacji.
· uczęszczanie na zajęcia wychowania zdrowotnego, rehabilitacji lub rekreacji wymaga zgody Dyrekcji CSiR – wzór dokumentu na stronie www.csir.pk.edu.pl).
· zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z harmonogramem, spóźnieni studenci nie zostaną dopuszczeni do zajęć

OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Składa się z częściowych ocen za:
1. Aktywne uczestnictwo w programowych zajęciach wychowania fizycznego na warunkach określonych w regulaminie wf CSiR – 60% oceny końcowej
2. Test umiejętności technicznej z danej dyscypliny wg. KRK – 30% oceny końcowej
3. Test Sprawności Fizycznej – 10% oceny końcowej

UWAGI KOŃCOWE

Zaliczenia nie otrzymują studenci, którzy:
a. uczestniczyli w mniej niż 8 zajęciach w semestrze (50% + 1), mimo że pozostałe nieobecności są usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim (istnieje wtedy możliwość otrzymania zwolnienia z całego semestru z Komisji Lekarskiej Akademickiej Służby Zdrowia w oparciu o dokumentację medyczną)
b. mają więcej niż jedną nieobecność nieusprawiedliwioną

BRAK ZALICZENIA OZNACZA KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO, ODPŁATNEGO ODBYCIA CAŁOŚCI ZAJĘĆ
(30 GODZIN W SEMESTRZE) !!!
1. W przypadku powtarzania semestru na danym kierunku (ale nie z powodu braku zaliczenia z zajęć wf) istnieje możliwość przepisania oceny z wf po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z prowadzącym. Uzgodnienie to powinno się odbyć na początku semestru.
2. Na zajęciach wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie sportowe dostosowane do danej formy zajęć, określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Obowiązujące kolory koszulek powinny być zgodne z tradycyjnymi barwami poszczególnych wydziałów:

· WA kolor biały
· WIEiK kolor żółty
· WM kolor czarny
· WIiTCH kolor zielony
· WIMiF kolor szary
· WISIE kolor granatowy
· WIL kolor czerwony
WiT kolor niebieski

3. Ewentualne niejasności, wątpliwości lub uwagi związane z prowadzonymi zajęciami i zaliczeniami należy zgłaszać do Dyrekcji CSiR.

PRZEPISANIE OCENY

Przepisanie oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1. przepisywana ocena musi być pozytywna (co najmniej dostateczny, 3.0 E)
2. przepisanie oceny musi być wcześniej uzgodnione z prowadzącym zajęcia na początku semestru w którym ma nastąpić przepisanie
3. każda ocena może być przepisana tylko jeden raz. Jeśli przepisanie ma nastąpić z systemu eHMS innej uczelni niż Politechnika Krakowska, a wpis w eHMSie nie podaje wysokości noty (zaliczone), wówczas przepisana ocena to: dobry, 4.0 C.
Przepisanie pozytywnej oceny może nie zostać dokonane jeśli program zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne uległ zmianie.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony