Regulamin CSiR PK

Centrum Sportu i Rekreacji

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, zwane dalej „Centrum” jest pozawydziałową jednostką dydaktyczną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej „PK”.
 2. Centrum posiada znak, którym posługuje się w swojej działalności:
 • 2 Zadania Centrum
 1. Do zadań Centrum należy:
 • organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego, dla studentów PK,
 • organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie rozwoju sportu z grupami specjalistycznymi,
 • organizacja zawodów o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim
  i uczelnianym, promujących szeroko pojętą kulturę fizyczną oraz Politechnikę Krakowską,
 • prowadzenie w obiektach PK (halach, kortach, siłowniach, salkach audiowizualnych, ośrodku żeglarskim) działalności komercyjno-promocyjnej,
 • organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla studentów i pracowników PK,
 • organizacja specjalistycznych obozów szkoleniowo-sportowych oraz kursów szkoleniowych z możliwością uzyskania uprawnień w danej dyscyplinie sportowej, na mocy odrębnych przepisów
 • współpraca z Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Krakowskiej.
 1. Centrum współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie działalności dydaktyczno-sportowej i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi jednostkami dydaktycznymi i sportowymi, wdrażając nowości metodyczno-organizacyjne w zakresie rekreacji i sportu.
 • 3 Profil dydaktyczny Centrum

Działalność dydaktyczna Centrum obejmuje następujące formy zajęć:

 • obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów PK I i II stopnia,
 • zajęcia specjalistyczne ze studentami PK w zakresie rozwoju sportu,
 • zajęcia rehabilitacyjne, wychowania zdrowotnego i rekreacyjne dla studentów PK,
 • badania diagnostyczne,
 • zajęcia fakultatywne,
 • inne, np. kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dla osób z niepełnosprawościami, zajęcia dla pracowników PK.
 • 4 Struktura organizacyjna Centrum
 1. Centrum kieruje Dyrektor, powoływany przez Rektora PK, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie PK.
 2. Dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym pracowników tej jednostki.
 3. Na wniosek Dyrektora Centrum, Rektor PK powołuje zastępców dyrektora do spraw:
 • dydaktyki,
 • rozwoju CSiR.
 1. W Centrum zatrudnieni są nauczyciele akademiccy na stanowiskach trenera, asystenta
  i instruktora oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Do wykonania zadań dydaktycznych, sportowych i organizacyjnych tworzy się w Centrum:
 • sekcję ds. dydaktyki,
 • sekcję ds. sportu,
 • sekcję ds. rozwoju.
 • 5 Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Centrum
 1. Do obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:
 • kierowanie całokształtem działalności Centrum,
 • nadzorowanie działalności specjalistycznych grup sportowych w kwestii udziału w zawodach sportowych, doboru kadry trenerskiej, opracowania harmonogramu imprez sportowych, koordynowanie prac sekcji ds. sportu,
 • prowadzenie polityki finansowej i majątkowej Centrum,
 • ustalanie zakresów obowiązków pracowników zatrudnionych w Centrum,
 • koordynowanie współpracy z innymi jednostkami PK oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • kontrolowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz wnioskowanie
  o awanse i nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • decydowanie o przydziale i sposobie użytkowania przyznawanych pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji Centrum,
 • nadzorowanie przygotowania wniosków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.
 1. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem.
 • Obowiązki i uprawnienia zastępcy dyrektora Centrum ds. dydaktyki

Do obowiązków z-cy dyrektora Centrum ds. dydaktyki należy:

 • przygotowanie oferty dydaktycznej oraz nadzór nad prawidłową realizacją zajęć dydaktycznych,
 • przygotowanie harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz oferty programowej dla studentów,
 • przygotowanie przydziału czynności dla pracowników dydaktycznych Centrum,
 • nadzorowanie funkcjonowania Wirtualnego Sekretariatu,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac sekcji ds. dydaktyki.
 • Obowiązki i uprawnienia zastępcy dyrektora Centrum ds. rozwoju CSiR

Do obowiązków z-cy dyrektora Centrum ds. rozwoju CSiR należy:

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Wojewódzki, Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa),
 • prowadzenie działań w zakresie promocji Centrum (współpraca z Działem Promocji PK, z Rzecznikiem Prasowym PK, z wydawnictwem „Nasza Politechnika”, z Radiem „Nowinki”, z Samorządem Studentów PK i Samorządami Wydziałowymi, z Fundacją Studentów PK),
 • nadzór merytoryczny nad przygotowaniem umów z kontrahentami Centrum,
 • nadzór nad organizacją pracy i funkcjonowaniem obiektów: Centrum Tenisowego (przy ul. Jana Pawła II 37 oraz ul. Florera 1), a także hali sportowej na Czyżynach w zakresie: zawierania umów cywilnoprawnych i prowadzenie strategii kadrowej, analizy
  i zatwierdzania strategii finansowej (m.in. zatwierdzanie harmonogramu targów
  i eventów),
 • koordynowanie serwisu csir.pk.edu.pl i stron wszystkich obiektów CSiR PK
 • współpraca z Biurem Sportu CSIR w ramach organizacji wydarzeń sportowych,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac sekcji ds. rozwoju.
 • 8 Gospodarka majątkowa Centrum
 1. Gospodarka majątkowa Centrum prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.
 • 9 Nadzór nad działalnością Centrum

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy prorektor.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony