Regulamin CSiR

Regulamin organizacyjny
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Nowy regulamin dostępny od 01.09.2021

Regulamin organizacyjny
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, zwane dalej „Centrum” jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej „PK”.
 2. Podstawę działalności Centrum stanowi Statut PK oraz niniejszy regulamin.
 3. Centrum posiada znak, którym posługuje się w swojej działalności:
 • 2. Zadania Centrum
 1. Do zadań Centrum należy:
  • organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów PK
  • organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie rozwoju sportu z grupami specjalistycznymi,
  • organizacja zawodów o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i uczelnianym, promujących szeroko pojętą kulturę fizyczną oraz Politechnikę Krakowską,
  • prowadzenie w obiektach PK (halach, kortach, siłowniach, salkach audiowizualnych, ośrodku żeglarskim) działalności komercyjno-promocyjnej,
  • organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla studentów i pracowników PK,
  • organizacja specjalistycznych obozów szkoleniowo-sportowych oraz kursów szkoleniowych z możliwością uzyskania uprawnień w danej dyscyplinie sportowej, na mocy odrębnych przepisów
  • współpraca z Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Krakowskiej.
 2. Centrum współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie działalności dydaktyczno-sportowej i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi jednostkami dydaktycznymi i sportowymi, wdrażając nowości metodyczno-organizacyjne w zakresie rekreacji i sportu.
 • 3. Profil dydaktyczny Centrum

Działalność dydaktyczna Centrum obejmuje następujące formy zajęć:

 1. obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów PK I i II stopnia
 2. zajęcia specjalistyczne ze studentami PK w zakresie rozwoju sportu,
 3. zajęcia rehabilitacyjne, wychowania zdrowotnego i rekreacyjne dla studentów PK,
 4. badania diagnostyczne
 5. zajęcia fakultatywne
 6. inne, np. kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, zajęcia dla pracowników PK
 • 4. Struktura organizacyjna Centrum
 1. Centrum kieruje Dyrektor powołany przez Rektora PK, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie PK.
 2. Dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym pracowników tej jednostki.
 3. Na wniosek Dyrektora Centrum, Rektor PK powołuje zastępców dyrektora do spraw:
  • dydaktyki
  • rozwoju CSiR
 4. W Centrum zatrudnieni są pracownicy dydaktyczni na stanowiskach:
  • trenera
  • asystenta
  • instruktora
 5. W Centrum zatrudnieni są pracownicy administracyjni i techniczni.
 6. Do wykonania zadań dydaktycznych, rozwojowych i sportowych tworzy się w Centrum:
  • sekcję Dydaktyczną – powołaną do przygotowania harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz oferty programowej dla studentów; nadzór nad sekcją sprawuje zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki
  • sekcję Sportową – powołaną do nadzoru działalności specjalistycznych grup sportowych w kwestii udziału w zawodach sportowych oraz doboru kadry trenerskiej, wypracowania harmonogramu imprez sportowych: nadzór nad sekcją sprawuje Dyrektor Centrum
  • sekcję Rozwoju – powołaną do współpracy z jednostkami PK i podmiotami zewnętrznymi , promowania Centrum i AZS PK, pozyskiwania środków finansowych : nadzór nad sekcją sprawuje zastępca Dyrektora ds. Rozwoju CSiR
 7. Schemat organizacyjny Centrum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • 5. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Centrum

Do obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. kierowanie całokształtem działalności Centrum
 2. nadzorowanie pracy sekcji o których mowa w § 5 pkt. 6,
 3. prowadzenie polityki finansowej i majątkowej Centrum,
 4. ustalanie zakresów obowiązków pracowników zatrudnionych w Centrum,
 5. koordynowanie współpracy z innymi jednostkami PK oraz podmiotami zewnętrznymi
 6. kontrolowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz wnioskowanie o awanse i nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. decydowanie o przydziale i sposobie użytkowania przyznawanych pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji Centrum,
 8. nadzorowanie przygotowania wniosków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.
 • 6. Gospodarka majątkowa Centrum
 1. Gospodarka majątkowa Centrum prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.
 • 7. Nadzór nad działalnością Centrum

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy prorektor.

Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Struktura organizacyjna CSiR
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony